Az Amerikai Nemzeti Szocializmus 25 pontja
1. Követelünk egy Fehér szövetséget egy jobb Amerikában, a nemzeti
önállóság jogának alapján.

2. Egyenlő jogokat követelünk minden Amerikai ember számára, egyenlő
jogokat a többi nemzettel, és visszavonását az Egyesült Nemzetekből, az
Észak-Atlanti Szövetségből, a Világ Bankból, az Észak-Amerikai Szabad-
kereskedelem Egyzeményéből, a Világ Kereskedelem Szevezetből, és a
Nemzetközi Pénzalapból.

3. Követeljük egy megfelelő terület és föld (kolónia) biztosítását a fajtánk
fennmaradása érdekében és a születendő új nemzedék letelepítése céljából.

4. Csakis a nemzet tagjai lehessenek az állam polgárai. Igaz, vallási tekintet
nélkül, de csakis a tiszta Fehér vérűek. Az Amerikában élő nem-polgárok,
mint vendég éljenek itt, és legyenek érvényesek rájuk az idegen-törvények.
Ennek megfelelően -aki nem zsidó vagy homoszexuális-, lehet a nemzet tagja.

5. A Szenátus szavazati joga, a Kormányzat és a képviselők megválasztása
egyesegyedül csak az államon belül élő állampolgárok joga kell, hogy lehessen.
Ezért követeljük, hogy az összes kormányzati képviselői választásokat, bármilyen
szintú - helyi, megyei, állami, szövetségi vonalon érdekeltek, csakis az ott élő
állampolgárok által véghezvihető legyen. Teljesen összeegyeztethetetlennek találjuk az
Alkotmánnyal a jelenlegi parlamentáris választások különcködéseit, amelyek
a helyi párt(ok)nak vannak alárendelve és egyéb különleges érdekeltségeknek vannak
kiszolgáltatva, figyelmen kívül hagyva a megválasztandó egyén jellembeli és tanult
képességeit a kiválasztott pozícióra.

6. Követeljük, hogy a kormány biztosítsa a polgárok kenyérkereseti
lehetőségét. Ha ez nem kivitelezhető, akkr a külföldi állampolgárokat
(nem-polgárokat) száműzni kell.

7. Mindennemű nem-Fehér bevándorlást megakadályozni. Követeljük,
hogy a jelenlegi összes Amerikában élő nem-Fehér azonnal hagyja
el a nemzetet, és térjen vissza a saját hazájába.

8. Minden polgár számára ugyanolyan jogokat és kötelességeket, tekintet
nélkül a rangra és pozícióra.

9. Minden polgár első kötelessége legyen a fizikai vagy a mentális munka.
Ennek a munka nem lehet alkotmánysértő, és a mindennapi közjót
kell szolgálnia.


Miért követelünk


10. A munka nélkül kapott meg nem érdemelt jövedelem eltörléséért..
   A rabszolgaként kihasználás eltörléséért.

11. Annak figyelembevételével, hogy bármilyen háborús készültség, vagy
háborúra való beavatottság az Élet és a Tulajdon nagymertékű veszelyeztetettségével
jár, a Nemzetnek a személyes érdékből való háborúba menetelét úgy kell tekinteni,
mint egy bűntettet a Nemzet ellen. Követeljük a könörtelen elkobzását minden haborús
profitnak, amely személyi meggazdagodást eredményez

12. Követeljük az államosításását minden olyan üzletnek, amelyek részvénytársasággá
változtattak át létünket.

13. Követeljük a gazdasági reform nemzeti követelményekhez igazítását,
a kereskedelem tiltását a pro-marxista szervezetek és a a Nemzeti
Szocialista kereskedő-szervezetek között. A törvény által lefoglalt
profit-megosztást a nagyvállalatok között, a magasabb munkabér megalkotását,
az állami segélyrendszer átdolgozását, beleértve a szociális segélyt kapók
drogtesztjét, az élethez szükséges dolgok adóinak csökkentését, mint például
az étel, ruházat, lakóhely, gyógyszerek, stb., és a jelenlegi adó cseréjét az átalány díj
adó-hoz viszonyítva.

14. Követeljük ettől a hazaáruló rendszerntől az egészségügy gyökeres
megváltoztatását. Követeljük a jelenlegi állapot végetvetését, amely az
emberek halálát, betegségét hozza a megfelelő állátás hiánya, a
rendszeres orvosi tájékoztatás hiánya, az Egészségügyi Szervezet, vagy
maga az egészségbiztosítási rendszer.
A jövőben követeljük, az biztosításrendszer alapos átdolgozását az idősek
számára, és a receptre írt gyógyszerek megfizethetőek legyenek.

15. Követeljuk a létrehozását, fenntartását egy olyan erős középosztálynak, amely képes
azonnali közösségi birtokba vételére a nagy üzlethálózatoknak, a monopóliumot kisajátító
nagyüzemeknek és sok kiskapitalista bérletre való felosztására, azok bérbeadására,
amelyek bevételének kis része az állami és helyi közösségek gyarapítását kell, hogy szolgálja.

16. Követeljük egy, a nemzeti igényeknek megfelelő földreformot, amelynek kettős szerepet
kell, hogy ellásson:
- először:. a Nemzet minden tagja számára biztosítania kell az elfogadható lakóhelyet, a
lakáshoz való jutást. Pártunk teljes egészében a megántulajdont védelme mellett áll. Ennek
ellenére támogatjuk az olyan törvény meghozatalát, amely a közösségi föld védelmét hivatott
elősegíteni a magánjog ellenében, ha az a többség érdekeit részesítené előnyben. Ez megtörténhet
kártérítés, vagy kártérítés nélküli "földfoglalás" keretében is, ha a földbirtok törvényellenesen
került magánkézbe. Ezzel kapcsolatosan megszüntetjük a földbérletből származó profitot, illetve
bármilyen földbirtok adózást és szigorúan törvényenkívül helyezünk minden földspekulációt.

- Másodszor:. a Földreformnak biztosítani kell a környezetvédelmet, amely a Nemzet
fennmaradásának, egészségének egyik alapköve. A Nemzeti Parkok létrehozása
az olyan területeken, ahol bármilyen természeti, vadonélő teremtmény veszélyeztetve
lenne az ember által. Nemzeti összefogás létrehozása a városi (urbanisztikai),
mezőgazdasági, vidéki (agrokulturális) illetve a természetes vizek, tavak, folyók
(hyddrografikai) tisztántartására, megmentésére.

17. Követeljük a keményebb büntetőeljárást. A halálbüntetés gyakorlása a gyilkosok,
nemi erőszakot elkövetők, pedofilok, átlagos bűnözők, drogárusok, uzsorások,
nyerészkedők,hazaárulók, stb. ellen, fajra való tekintet nélkül.

18. Követeljük a Róma törvények -amelyek kiszolgálják a materialista újvilágot-
kicserélését Angol-Szász törvényekre.

19. Az államnak figyelembe kell vennie a Nemzet számára elengedhetetlenül fontos oktatási
rendszer teljes átszervezését és felépitését azon az alapon, hogy minden dolgozni és
továbbképzésre  szellemileg alkalmas amerikai állampolgár akadálymentes
lehetőséget kapjon a magasabbszintű tanulmányainak folyatatására, előbbrejutásának
érdekében. Az első jelek eséten, amely egy egyen intelligenciajának atlagnál magasabb
képességét árulja el, az államnak kötelessége ennek az egyénnek a kiemelése, teljes
támogatása. Követeljuk, hogy a szégény csalédok Istentől megáldott magasabb
értelmikepessegű gyermekeit az állam saját költségén tanittassa a legmagasabb, általa
elérhető szintig.

20. Az államnak biztosítania kell a nemzeti egészségügyi alapokat, feltételeket,
ebbe beleértve a várandós anyák, azok újszülöttjeinek és a megnem-születettek (magzatok)
védelmét. Az abortusz törvényenkívül helyezésével (kivételt csak azok az esetek
képezhetnek, ahol nemi erőszak, fajkeveredés bűntettei miatt jött létre a fogamzás, ill. a
szellemileg fogyatékosan születettek esete), az euthanázia (orvosi beavatkozással történő
elaltatás, halál okozása) szigorú büntetésével elérhető, hogy a Nemzet
létszamcsökkenése megálljon, sőt: növekedésnek induljon.

21. Követeljük a fegyverviselést minden egyes törvénytisztelő állampolgár számára.

22. Követeljük a zsoldoshadsereg megszüntetését, megszüntetéség a hadsereg
külföldön történő "hús kerekeken" nemzeti érdek nélküli programjának,
és egy katonai szolgálat megalakítását a fajunk és nemzetünk megvédésére.
Ebből kizárva legyenek:. a nem-Amerikaiak, a bűnözők.

23. Törvényes harcot akarunk a politikai hamisság és a sajtóban elterjesztett
hazugságok ellen. Ennek segítése érdekében egy nemzeti sajtót akarunk.

(a) Az újságkiadók összes szerkesztőmunkatársának a Nemzet tagjának kell hogy
legyenek, és Angol nyelven jelentessék meg az írásokat

(b) A nem-Amerikai érdekeltésgű újságok megjelenhetnek az állam engedélye nélkül.
Kiadásukat nem szükséges angol nyelven eszközölni.

(c) Nem fehérek számára megtiltatott a törvény által, hogy anyagilag, vagy más
érdekeltségben befolyásolják az Amerikai kiadványokat. A büntetés a törvény
megszegőivel szemben a kiadvány betiltása illetve az azonnali deportálása kell
hogy legyen a törvénysértésben résztvevő(kk)el szemben.

    Az újságok publikálás amelyek nem segítik a nemzeti érdekeket, legyenek betiltva. Követeljük a legális prostitúció minden formája betiltását a művészetben és az irodalomban egyaránt, amik a nemzeti életet erkölcstelenné teszik. És a betiltását a
kulturális eseményeknek, amelyek megsértik ezt az előírást.

24.     Követeljük az abszolút vallás-szabadságot az államok minden egyes
gyülekezetének, feltéve ha nem fenyegetik a életet és nem sértik a Fehér
faj erkölcsét. A párt például kiáll a Kereszténység mellett, de nem ítéli el
a más nevű vallásokat. Harcolunk a Zsidó-anyagias szellem ellen, és a
  Nemzet egészséges élet-alapelvéért küdünk.

The common good before self-interest.

25. Követeljük egy erős központi kormányzat megteremtését a nemzetért, a
a parlament és a bizottságok feltétel nélküli átalakulásást a cél végrehajtásáért,
és az általános törvényhozás átadását a Nemzetnek és a minden Amerikai Államnak.

A mozgalom vezetői megfogadják, hogy a munkát feltétel nélkül - ha kell az életük
árán - megvalósítják a pontokba foglaltakat.


Back to the Index page

HomeNSM88.COM    National Socialist Movement, P.O. Box 13768 Detroit, MI. 48213 (651) 659-6307