25 PUNKTER FÖR AMERIKANSK NATIONALSOCIALISM

  
    
 1. Vi kräver en union av alla vita personer i ett stor Amerika på basis av nationellt självbestämmande.
 2.   
 3. Vi kräver lika rättigheter för det amerikanska folket när det gäller kontakter och avtal med andra nationer, och utträde från Förenta Nationerna/FN, Atlantpakten/NATO, Världsbanken, det nordamerikanska frihandelsavtalet, Världshandelsorganisationen/WTO och Internationella Valutafonden/IMF..
 4.   
 5. Vi kräver land och territorium(kolonier) för att föda vårt folk och befolkningsöverskott..
 6.   
 7. Endast medlemmar i nationen får bli statsmedborgare. Endast personer tillhörande den vita rasen,oavsett religionsuppfattning, får bli medlemmar av nationen. Icke medborgare får bo i Amerika endast som gäst och är underkastade främlingslagar. Inga judar eller homosexuella får bli medlemmar i nationen.
 8.   
 9. Rösträtt till de allmänna valen och till rikets styrelse och lagstiftning äger endast medborgarna.
  1.   
   Vi kräver därför att alla offentliga utnämningar, oavsett vad det gäller,i nationen,i delstaterna eller i kommunala församlingar, endast uppbärs av medborgare.
     
   Vi står i opposition till den korrupta parlamentariska metoden att tillsätta poster på basis av rätt partibok eller för särintressen utan krav på karaktär eller lämplighet.
     
     
  1. Vi kräver att statens primära uppgift är att tillförsäkra medborgarna  ett
   drägligt livsuppehälle. Om det skulle visa sig omöjligt att föda hela befolkningen, kommer ickemedborgare att bli deporterade..
  2.   
  3. All ickevit invandring kommer att stoppas. Vi kräver att alla ickevita som uppehåller sig i Amerika kommer att uppmanas att lämna nationen och återvända till sina rasliga hemländer. 
  4.   
  5. Alla medborgare skall ha lika rättigheter och skyldigheter, oberoende av
   bakgrund och social status.
  6.   
  7. Det måste vara en medborgare första plikt att utföra arbete med handen eller hjärnan. Den enskildes verksamhet får aldrig stå i motsatts till allmännyttan och kollidera med de samhälleliga grundvalarna.
    
  Vi kräver därför:
    
     
  1. Ett upphörande av det ickeskapande arbetet.Ränteslaveriets krossande..
  2.   
  3. Mot bakgrund av de enorma personliga uppoffringarna i liv och egendom som krävs av en nation i krigstillstånd, skall personlig vinning i samband med ett krig  anses vara ett brott mot nationen. Vi kräver därför skoningslös konfiskation av alla krigsprofitörers vinster.
  4.   
  5. Vi kräver nationalisering av alla företag som utgörs av stora truster.
  6.   
  7. Vi kräver ekonomiska reformer som är lämpliga för det nationella behovet.
    
  Förbud av promarxistiska fackförningar och deras ersättande av nationalsocialistiska fackföreningar.
    
  Skapandet av lagar för delaktighet i vinsten i större industriföretag;
    
  Skapandet av drägliga  löner;
    
  Uppbyggandet av social säkerhet och välfärd och införa ett obligatoriskt drogtest för personer som tar del av  sociala förmåner;
    
  Ett omedelbart upphörande av skatter på livsnödvändiga saker som mat, kläder, bostäder, medicin etc.;
    
  Ett ersättande av det nuvarande skattesystemet, och införa ett skattesystem baserat på inkomster.
    
     
  1. Vi kräver att det nuvarande landsförrädiska “välfärdssystemet” blir fullständigt revolutionerat.
    
  Vi kräver ett slut på systemet där folk dör eller ruttnar bort på grund av ickeadekvat behandling beroende på bristande sjukvårdsförsäkringar eller liknande. 
    
  Vidare kräver vi ett utvecklande av försäkringar för äldre människor och recept på mediciner skall göras tillgängliga och möjliga att få.
    
     
  1. Vi kräver skapandet och bibehållandet av en välbärgad medelklass,ett omedelbart ersättande av stora företagskonglomerat och istället låta småföretagare få möjlighet till dessa med billiga priser, och att de största hänsynen skall tagas till småföretagarna när stat och kommun skall beställa varor och tjänster.
  2.   
  3. Vi kräver en jordreform baserat på nationella krav,som skall vara tvåfaldig till sin natur.
    
  Den primära jordreformen skall syfta till att alla medborgare skall kunna äga sitt boende.Detta skall baserar på privat egendom..
    
  Emellertid, vi ställer oss bakom en lag som exproprierar jord för kommunala åtaganden när detta anses nödvändigt utan kompensation och när denna tillskansat sig illegalt eller misskötts enligt de regler som finns för nationens välfärd.
    
  Vi kräver vidare ett upphävande av grundräntan,skatt på egendom och förbud för egendomsspekulation
    
  Den andra jordreformen skall syfta till att bevara miljön och undvika miljöförstöring i nationen;
    
  Skapa fridlysta reservat för djurlivet;
    
  Rena stadsmiljön,jordbruket och hydrografiska (vatten) delar av nationen;
    
  Skapa lagar för ett reglera miljöutsläppen, koldioxidutsläppen, växthuseffekten och gifter i atmosfären;
    
  Och för ett kontinuerligt forskande och utvecklande av rena energikällor.
    
     
  1. Vi kräver skoningslös kamp och lagliga åtgärder mot all verksamhet som skadar allmänintresset. Mördare, våldtäktsmän, droghandlare, priofitörer, rasförrädare, pedofiler, etc skall få stränga straff oavsett tro eller rasursprung.
  2.   
  3. Vi kräver att den romerska lagen, vilken tjänar den materialistiska nya världsordningen, skall bli ersatt av en anglosaxisk allmän lag.
  4.   
  5. Staten måste grundligt se över en rekonstruktion av utbildningssystemet med en målsättning att låta alla amerikaner få möjlighet till högre utbildning och avancemang.
    
  Allas möjlighet till utbildning skall ställas i relation till det praktiska livet.
    
  Skolans målsättning måste vara att ge eleven,efter det första tecknet på intelligens, möjlighet att utveckla det medborgerliga åtagandet inom stat och nation.
    
  Vi kräver att barn till mindre bemedlade föräldrar, oberoende av social bakgrund eller arbete, får utbildning på statens bekostnad.
    
     
  1. Staten måste garantera den nationella hälsonivån genom att skydda mödrar, ensamstående och ofödda.
    
  Genom att förbjuda abort och dödshjälp, frånsett i de fall där modern blivit våldtagen, eller genom incest, rasblandning eller mental slöhet.bibehålles nationens rasmaterial högt.
    
  Förbjuda barnarbete, barnmisshandel, och motverka alkoholism och drogberoende.
    
  Genom att skapa förutsättningar att reetablera möjligheten till kärnfamiljen där fadern arbetar och modern stannar hemma och tar hand om barnen om man vill välja detta.
    
  Ta bort de ekonomiska bördorna som barnafödandet innebär, och strukturera upp ett system som ger friska, välfödda och lyckliga barn och familjer utan ekonomiska betungande poster för barnuppfostran.
    
  För att bygga upp och behålla nationens hälsoniv skall staten ombesörja lättnader för att stödja fysisk fostran och uppmuntra till sportsliga aktiviteter inom idrottsrörelsen..
    
     
  1. Vi kräver rättighet att bära vapen för den laglydiga medborgaren.
  2.   
  3.  Vi kräver upphävandet av en yrkesarmé och ett slut på militär närvaro i främmande länder som inte har något vitalt försvarsintresse för vår nation;och skapandet av en allmän värnplikt för att försvara ras och nation. Och som utesluter ickeamerikaner, kriminella och sensitivitetsträning.
  4.   
  5. Vi kräver legala åtgärder mot en urartad press och upphörandet av detta förfall. För att skapa en nationell press kräver vi:
    
  (a) Att alla redaktörer och skribenter till tidningarna på engelska, skall vara medborgare i landet.
    
  (b) Att inga ickeamerikanska tidningar kan komma ut utan tillåtelse från staten. Dessa får inte vara skrivna på engelska språket.
    
  (c) Alla ickevita raselement skall vara förbjudna att genom press- och raslagar bidraga finansiellt eller understödja amerikanska tidningar,  och straffet för att bryta mot dessa lagar skall vara att tidningen upphör att utkomma, och ett omedelbart utvisande av ickeamerikaner som är inblandade i sådana aktiviteter.
    
  Tidningar som inte bidrager till nationens välfärd skall förbjudas att utkomma. Vi kräver lagliga åtgärder mot alla tendenser inom konst och litteratur vilka korrumperar nationens liv, och åtgärder mot kulturella uttryck som bryter mot detta krav.
    
     
  1. Vi kräver absolut religionsfrihet i nationen,förutsatt  att det  inte förolämpar eller hotar den vita rasen. Partiet kämpar mot den judiskmaterialistiska andan och utgår ifrån att nationen kan endast utvecklas och hållas på en hög nivå om allt skapande liv baseras på principen: Allmännyttan går före egennyttan.
  2.   
  3.  För genomförandet av vårt program, kräver vi skapandet av en stark central nationell regering med reservationslös auktoritet över parlamentet, över hela nationen och alla organisationen samt en kraft för genomförandet  av alla lagar i nationen och de olika amerikanska staterna.
    
  Rörelsens ledare lovar att kompromisslöst kämpa för genomförandet av detta program och offra sin liv om så krävs i kampen.
    
  Home  NSM88.COM    National Socialist Movement, P.O. Box 13768 Detroit, MI. 48213 (651) 659-6307