25 TUAIRIMÍ DE SÓISIALACHAS NÁISIÚNTA MEIRICEÁNACH

 

Éil í mid ar aontas na daoine Geala ar fad isteach i Meiriceá n í os mó ar bhonn cheart féindhiongbháilteach.

Éil í mid ar ionannas cearta chuige na daoine Meiriceánach i ndáil lena déileáil le na náisiúin eile, agus cúlghairm na Náisiúin Aontaithe, Eagra í ocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh, an Banc Domhanda, Comhaontú Saorthrádála Mheiriceá Thuaidh, Eagra í ocht Thrádála Domhanda, agus an Ciste Airgeada í ochta Idirnáisiúnta.

Éil í mid ar th í r agus dúiche (coil í neachta í ) ár muintir a bheathú agus na daonra fu í lleach a réitigh.

Is féidir le comhalta í an náisiúin saoránaigh an stáit amháin a bheith. Is féidir leo sin de fuil na daoine F í orgheala, cibé a ngré, comhalta í an náisiúin a bheith. Is féidir le neamh-chomhalta í ina gcóna í i Meiriceá a bheith mar a í onna amháin agus n í mór dóibh faoi réir na dl í the ar eachtrannaigh a bheith. Dá réir, n í féidir le Giúdach nó homaighnéasach comhalt an náisiúin a bheith.

Bainfear sult as ceart vótáil ar rialtas an Stáit agus reachta í ocht le saoránaigh an stáit amháin.

Dá bhr í sin éil í mid nach coinneofar na ceapacháin oifigiúil ar fad, de cibé cineáil, cé acu sa náisiún, sa stáit nó sna ceantartha n í os lú, le duine ar bith ach saoránaigh.

Cuirimid in aghaidh nóis parlaiminteach truailliú nach bhfuil ann ach ag luchtú na posta í de réir smaointe an páirt í agus spéise spósialta- gan thagairt ar character nó ábaltachta.

Éil í mid go ndéanfaidh an Stát é a dhualgas pr í omha a sholáthar sl í bheatha do na shaoránaigh. Má ba cheart dó dhodhéanta ag léiriú na daonra iomlán a bheathú, d í breofar náisiúnaiche eachtrannach (neamhshaoránaigh) as an t í r.

N í mór de duine le inimirce neamh-Gheal ar fad a chur stad. Éil í mid go dteastfar na daoine Geala ar fad atá ina gcóna í i Meiriceá faoi láthair an náisiún a fhágáil gan mhoill agus dá dt í r buine a fhilleadh: go s í ochánta nó le treise lámh.

Beidh cearta ionann agus dualgasanna ag saoránaigh ar fad beag beann ar chineál nó stásiún.

Is é dualgas an chéad gach saoránach obair fisiceach agus intinne a thaispeáint. N í chaithfidh gn í omha í ochta í an indibhidiúil salach ar chóras an phobail a theacht agus chun an mhaith choitianta a bheith.

Dá bhr í sin éil í mid:

Cealú na hioncaim neamhthuillte le obair. Briseadh sclábha í ocht úis.

Ag amharc na h í obairt í ábhalmhór pearsanta de beatha agus maoin éilithe ó náisiún le cogadh ar bith, caithfear breathnú saibhriú pearsanta ó chogadh mar coir in aghaidh an náisiúin. Dá bhr í sin éil í mid ar choigistiú neamhthrócaireach na brabúis chogaidh iomlán.

Éil í mid ar náisiúnacht na gnóthais iomlán a rinneadh isteach sna coparáida (iontaoibhacha).

Éil í mid ar athchóiriú eacnama í och fóirsteanach chuig ár riachtanais náisiúnta:

Cosc ar na ceardchumainn roimhe-Mharcsach glactha in áit le ceard-chumainn na Sóisialaithe Náisiúnta.

Dáta dl í a bhuna í onn brabús-roinnte sna gnóthais tionscla í odh mór

Cruthú pá beatha

Athrucháin slándála shóisialta agus leas a chuirfidh tástáil druga do fhaighteoir í leas san áireamh.

Athleanúint láithreach na cánacha iomlán ar ruda í an riachtanais bheatha, mar bia, éada í , d í dean, cógas, srl.

Ionadúchán an córais cánach reatha le cáin cothrom-ráta a mheasúneofar ar ioncam.

Éil í mid go gclaochla í tear an córas sláinte fabhtach go hiomlán.

Éil í mid ar chr í och don status quo a fhaigheann na daoine bás nó ag lobhadh ann ó easpa chóir ceart mar gheall ar theipe a gclúdaigh m í ochaine, Eagra í ocht Chothabhála Sláinte nó polasa í árachais.

Éil í mid de bhreis ar fhorbairt fairsinge árachais chuige na sean daoine agus go ndéantar na droga í oideas go hin í octha agus sochaideartha.

Éil í mid ar chruthú agus cothabháil an mheánaicme shláintiúil, ag cur na siopa í ilranna mór agus a léas is teach i lunéireacht comhchoiteann ar ráta saor chun trádálaithe beaga, agus go dtaispeántar aird as cuimse do thrádálacha beaga iomlán in áit na heagair stáit agus bardasach.

Éil í mid ar leasú t í r fóirsteanach dár riachtanais náisiúnta a bheidh faoi dhó i nádúr.

Beidh leasú t í r pr í omha ag cinntiú go bhfaigheann gach comhalt an náisiúin tithe go hion í octha. Cialla í onn an páirt í go follasach faoi choinne an maoin pr í obháideach. Áfach, tugaimid taca í ocht do dháta dl í um d í shealbhú an t í r go cuspóir í comhchoiteann gan cúiteamh nuar a mheastar é riachtanach faoi choinne t í r faighte m í leathach, nó n í l riartha i gcomhréir leis an leas náisiúnta.

Éil í mid de bhreis ar chealú ar ch í os t í r, m í leanúint cánacha iomlán ar mhaoin agus cosc gach spéacláireacht ar an t í r.

Beidh leasú t í r dara ag áirithiú go gcaomhna í tear sláine timpeallachta an náisiúin:

Le cur i leataobh t í r faoi choinne tearmain fiarbheatha náisiúnta

Le glanadh dúich í uirbeach, talmhna í och agus hidrigrafach (uisce) an náisiúin

Le cruthú reachta í ocht rialú suim truailliú, dé-ocsa í d charbóin, gás cheaptha teasa, agus tocsainna curtha amach isteach san atmaisféar.

Agus chuige taighde linarite agus forbairt agus breosla í dó glan agus foins í fuinneamh.

Éil í mid ar ionchúiseamh neamhthrócaireach dóibh sin a bhfuil a ngn í omha í ochta í d í obhálach chuige an spéis coitianta. Caithfear cur pionós dhúnmharfóir í , éigneoir í , péidifilaigh, mangair í droga í , úsair í , barabúsaithe, fealltóir í cinne, srl go dian, cibé a ngré nó cinne.

Éil í mid go nglactar áit Dl í Rómhánach forógra a fhreastalann ordú domhan nua ábhara í och, le dl í coitianta Angla-Shacsanach.

Caithfidh an stát ag smaoineamh atógáil cruinn ár gcóras náisiúnta oideachas le aidhm ag social féidearthacht oideachas ardleibhéil agus mar seo ag fáil réamhshocru do gach Meiriceánach ábalta agus obair go dian.

Caithfear tabhairt curaclaim na buna í ochta í oideachasúil iomlán isteach i l í ne le riachtanais an bheatha phraicticiúile.

Ba cheart d'aidhm an scoil tabhairt, le tús an chomhartha árachais an chéad, tuiscint de bail an náisiúin don dalta tr í déanamh staidéar ar chúrsa í reatha.

Éil í mid go raibh oideachas na páist í tréitheach as tuismitheor í bocht, cibé a rang nó gairm, ar chostas an stáit.

Caithfidh an stát ag áirithiú go dtógtar caighdeáin an sláinte náisiúnta le cosaint máithreacha, páist í agus na leanna í sa bhroinn:

Le toirmeasc ginmhilleadh agus eotanáis, ach i gcásanna éigniú, ciorriú coil, meascadh cinne nó moilliú intinne.

Le toirmeasc obair leanbh agus ag cr í ochnú uraiceacht m í -úsáid leanna í , alcólachas, agus andúil i ndroga í .

Le creathnú coinn í ollacha a dhéanamh ré-bhuna í ocht an teaghlach núicléach is féidir ar bh í onn an athair ag obair ann a fhad is an bhfanann an bhean chéile sa bhaile agus ag tabhairt aire do na páist í má togra í onn siad é a dhéanamh.

Le coigistiú forchlúdach eacnama í och i gcomhcheangal le breith clainne agus ag glacadh é in áit le córas struchtúrach arduithe pá dóibh sin a thugann breith do leanna í sláintiúil le sin ag cur ar ais an bheannacht i gcomhcheangal le páist í .

Áirithigh de bhreis go dtógtar caighdeáin na sláinte náisiúnta, rithfear reachta í ocht neart fisiceach chun cinne a chur agus ag riar ar ghleaca í ocht éigeantach, agus le taca í ocht fairing na clubanna a ghabhann do thraenáil fisiceach na hóige.

Éil í mid ar an gceart chun armas a iompairt

Éil í mid ar chealú an arm tuarastail, cr í och chun ró-úsáide ár m í leata mar r í omhchlár 'Béil í -ar-Rotha í ' i dt í ortha comhth í och gan spéis beathúil chuige ár náisiúin agus form í ocht seirbh í s f í or náisiúnta chun cosaint ár gcinne agus náisiún. Ceann nach chuireann: neamh-Mheiriceánaigh, coirpigh agus traenáil í ogaireacht.

Éil í mid coga í ocht dleathach ar bhréagacht pholaitiúil réamhbheartaithe agus a heisiúint sa preas. Creathnú preas náisiúnta a éascú éil í mid:

a) Go gcaithfidh gach eagarthóir agus rannpháirt í chun nuachtán taispeánta as teanga Béarla bheith comhalta í den náisiúin.

b) Nach féidir le nuachtán neamh-Mheiriceánach ar bith a bheith gan cead sainráite an Stáit. N í chaithfear scr í obh iad as teanga Béarla.

c) Go dtorimeascfar daoine neamh-Gheala iomlán tr í dl í ó glacadh páirt go hairgeadais ann nó dul i bhfeidhm ar nuachtán Meiriceánach agus go sochfaidh pionós ar sharú a leithéid de dl í a leithéid de nuachtán ar bith agus d í birt láithreach na neamh-Mheiriceánaigh casta.

Caithfear crosadh foilseachán páipéir nach bhfuil tacúil chun an leas náisiúnta. Éil í mid ar ionchúiseamh dleathach na claonta iomlán sin in eala í n agus litr í ocht an thruaill í onn ár mbeatha náisiúnta agus sochtadh na hócáid í cultúrtha a shárann an t-éileamh seo.

Éil í mid ar shaoirse reiligiúin absalóideach do ghach sainchreidimh sa Stát ar choinn í ol nach bhagann a beithsine ná ciontú mothaithe morálta an cinne Geal. Troidann an Páirt í an tspiorad Giúdach-ábhara í och laistigh d í nn agus gan muid, agus tá sé cinnte dearfa gur féidir lenár náisiúin ag baint sláinte buan amháin ó laistigh ar bhonn phrionsabal: An leas coitianta roimh féinleas

An r í omhchlár iomlán isteach san effect a chur, éil í mid ar chreathnú rialtas láidir lárnach náisiúnta don náisiún; údarás neamhchoinn í ollach an parlaimint pholaitiúil lárnach os cionn an náisiún iomlán agus a eagra í ochta í ; agus foirm í ocht ginearálta rite leis an náisiúin agus na Stáit Meiriceánach éagsúil.

Back to the Index page

  • Home


  • NSM88.ORG National Socialist Movement, P.O. Box 13768 Detroit, MI. 48213 (651) 659-6307